DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosial juga peribadi. Pembelajaran secara teori, kajian lapangan juga pra amali dapat diaplikasikan dalam setting sebenar di industri kaunseling. Diploma Psikologi Kaunseling direka sesuai dengan trend dan hala tuju bidang psikologi yang telah mula melalui fasa pengkhususan dan industi yang sangat luas.

Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek dan LULUS Matematik & Sains

PELUANG KERJAYA :
Bidang Kaunseling ; Kaunselor di Sektor Swasta & Kerajaan, Motivator, Pegawai AADK
– Bidang Pengurusan/Industri & Organisasi ; Pegawai HR, Pegawai latihan / penyelidikan /
Pembangunan / Perangkaan, Pemasaran Bank dll organisasi & Pegawai Penasihat Kredit (AKPK)

– Bidang Sosial ; Pegawai Kebajikan Masyarakat,Pegawai Pembangunan, PegawaiPerhubungan Awam

– Bidang Perkembangan ; Pensyarah Pendidikan Awal Kanak2/Psikologi/Kerja Sosial, Guru tadika/
Pendidikan Khas, Pegawai Pendidikan Khas, Pegawai Perunding keluarga & Pegawai Penasihat.


PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

– Boleh sambung ke peringkat ijazah Pendidikan Awal Kanak-kanak di UKM, UPM, UIA, UMS, UM,
UPSI dan lain-lain.

No Ruj MQA No Ruj KPT Tempoh Pengajian
FA 7654
(N/311/4/0081)
3 Tahun

STRUKTUR PROGRAM

Semester 1

 • Pengantar Psikologi
 • Teori Kaunseling dan Psikoterapi
 • Psikologi Perkembangan
 • Fiqh Ibadah
 • Etika dan Moral

Semester 2

 • Psikologi Fisiologi
 • Pengantar Statistik
 • Psikologi Personaliti
 • Pengajian Malaysia 2
 • Perinsip Bimbingan dan Kaunseling
 • Asas Keusahawanan

Semester 3

 • Teori Perkembangan Kerjaya
 • Teknik kaunseling
 • Metadologi Penyelidikan
 • Isu dan Etika dalam kaunseling
 • Proffesional Comunication 1
 • Bahasa Kebangsaan A/Pemikiran Kritis dan Kreatif

Semester 4

 • Modifikasi Tingkahlaku
 • Kaunseling Kelompok
 • Ujian dan Pengukuran dalam kaunseling
 • Dakwah dan Metadologi
 • Psikologi Industri dan Organisasi
 • Public Speaking

Semester 5

 • Ujian Penaksiran Dalam Kaunseling
 • Kajian Lapangan / Pra Amali
 • Tasawur Islam
 • Kaunseling Pelbagai Budaya
 • Kaunseling Perkahwinan dan Kekeluargaan
 • Khidmat Sosial

Semester 6

 • Latihan Industri